...

Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu RODO Sklep Mebli Sosnowych Sosenka informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep Mebli Sosnowych Sosenka z siedzibą we Wrześni, 62-300 Września ul. Słowackiego 32, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej dn. 16.11.98 r.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji współpracy pomiędzy  klientem, a Firmą Sklep Mebli Sosnowych Sosenka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w odniesieniu do danych osobowych Klienta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób) lub w celu ewentualnego dochodzenia praw wynikających z odrębnych przepisów.

3. W przypadku danych osobowych innych osób niż  klienta,  prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i klienta  jako osobę trzecią jest wykonywanie współpracy.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  3. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  4. W celu zaksięgowania transakcji wynikającej ze sprzedaży –  biurem  Księgowym i jednocześnie  administratorem danych jest Sklep Mebli Sosnowych Sosenka, Września ul. Słowackiego 32

4. Dane przetwarzane będą przez okres realizacji współpracy jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji współpracy.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.